SON DAKİKA
Administrator
Administrator
» Diğer Yazıları
Takip Et!
3 Şubat 2019

“OSMANLILARDA TÜRKLER”

Facebook'ta Paylaş
Twitter
B R K
“OSMANLILARDA TÜRKLER”

GündemKültür & Sanat - 3 Şubat 2019 17:33

“OSMANLILARDA TÜRKLER”

İlber Ortaylı, Kılıçdaoğlu’nun ‘Osmanlıda Türk olmak ayıptı’ çıkışına tepki göstererek “Basit memur yorumları bunlar” dedi. Uludağ sözlükte bu tartışılmakta ve şöyle bir yazıyla İlber Ortayın iktidara yaranmak için ne kadar tarihi çarpıtığını anladım.

İşte o derleme…– alıntı–.24.Doğrudur… Anlamak istemeyen sözlük ülkücüleri kabul etmemektedir lakin işin aslı şöyledir.”Leş ve baş ile dolmuştu ordu yeriAz bulunur çok eşyalar ele girdiKesti Türkmen boyunu Rum PadişahıKederlere düşen Uzun(Hasan) haddin bildi.”(Hoca Saadettin Efendi Tacü’t-Tevarih/ 3. cilt s. 133, adlı kitabında Otlukbeli Savaşı’nı anlatıyor.)Naima Tarihi’nden;Türk-ü sütürk(azgın Türk)Türk-bed lika(çirkin yüzlü Türk)Etrak-ı bi idrak(anlayışsız,akılsız Türk)Nadan Türk(kaba,cahil Türk)(Tarih ve Toplum sayı 65, s. 10 )Baki’nin Kanuni’ye sunduğu şiirden;”Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertacTürk ehlinüney hace başı biraz kabadır.”( Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olmaz/Ey Hoca, Türk toplumundan olanın başı kabadır,sultan olma yeteneğinden yoksundur.)Nef-i’den;”Türk’e, Hak çeşme-i irfanı haram etmiştir.”(Tanrı Türk’e irfan pınarını yasaklamıştır.)Divan-ı Hümayun katiplerinden Kadimi Hafız Çelebi’nin 1499 yılında yazdığı bir manzume;”Devr-i daldan beri şahım eflakZem olur alem içinde EtrakVermemiş Türk’e Hüda hiç idrakAkl-ı evvel de olursa bi bakUktülü’t-Türk’e velev kane ebak”(Önceden beri benim şahım Tanrıdır.

(Bilirim ki) tüm dünyada kötülenir Türkler(Çünkü) Tanrı Türk’e hiç bilinç vermemiştirHele birde ukala olursa tümden pis olurlarBaban da olsa Türk’ü öldür)”Dedi ol kan-i kerem şah-ı celalTürk’ü katleyleyiniz kanı helalDaim oldubunların işi dalalCümlesinden bunu ahzeyle misalUktülü’t-Türk’e velev kane ebak”(Bağışlar kaynağı ulular şahı olan PeygamberTürk’ü öldürünüz onların kanı helal(Çünkü) bunların işi sürekli kötülüktürBu yargı yalnız bir Türk için değil tüm Türkler için geçerlidirBaban da olsa Türk’ü öldür)”Türk’ü zannetme kim ola ademTürk ile durma oturma bir demŞeker alsa eline Türk ola semŞer-i Etraki kesüb hiç yeme gamUktülü’t-Türk’e velev kane ebak”(Sakın Türk’ü insan sanmaBir an bile olsa Türk’le birlikte olmaTürk eline şeker alsa o şeker zehir olurTürk’ün başını keserken sakın gam yemeBaban da olsa Türk’ü öldür)”Osmanlı sarayında “Türk” daima olduğu gibi “kaba köylüyü” temsil eder.”( S. Yeresimos, Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri s. 114 )Henüz kuruluş dönemi olan 1466 yılında yapılan bir derlemede,

“Türk iti şehre gelince Farisice ürer” denilmektedir.( Burhan Oğuz’dan aktaran, Şakir Keçeli, a.g.y., s. 118.)Hırvat kökenli, Sadrazam Kuyucu Murat döneminde (1606-1611), 155.000 insan doğranmış ya da diri diri kuyulara doldurulmuşlardır. Aman dileyen insanlara Kuyucu’nun yanıtı “Vurun şu pis Türkün başını” olmuştur.

Cellatların bile öldürmeye kıyamadığı çocuğu atından inerek öldüren Kuyucu Murat Osmanlı’nın yetkilisi, öldürülen çocuk da Anadolu’nun evladı Türk’tür.(Naima Tarihi’nden)Osmanlı tarihçisi Naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır: “Türkmen çözülüp gitmesi yamandır, cem-ü iltiyamına derman yok.” Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, şunları yazmıştır: “Hunhar Türkler, köpek ve kurt gibidirler, ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler, fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar.”( Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.12.)1912 yılında Sebilürreşat dergisinde çıkan bir yazıda; “Türk” deyiminin kullanılması, dinsizlik, kâfirlik sayılıyordu.1913 tarihli “Mecmuai Ebuzziya” dergisinin 94. sayısında; “Bizim Türklüğümüz sembolizmden başka bir şey değildir.

Bizler yani Türkler Müslümanlık içinde erimişizdir. Türk falan değil, sadece Müslümanız. Buharalı hanlar bile kendilerini Türk saymazlar. Zira onların cetleri de vaktiyle Türkistan’ı zaptetmiş olan Araplardan başka bir şey değildir,”Üniversite profesörlüğü de yapmış olan Ahmet Naim, 1913 yılında yazdığı “islam’da Davai Kavmiye” adlı kitabında, Türk’e karşı savaş açmış ve “Türkün geçmişini bilmesine ve öğrenmesine lüzum ve ihtiyaç yok,gerekli olan şeriatı öğrenmektir,” demiştir.1919-1920 yıllarında Şeyhülislamlık görevine getirilmiş ve Padişahla birlikte ülkeden kaçmak zorunda kalmış olan Mustafa Sabri Efendi ise, Türk’e Türklük benliği vermek isteyenlere “soysuzlar” yakıştırmasında bulunmuştur.( Mustafa Coşturoğlu, a.g.y., s.278, 279.)”Türk” sözcüğü, Anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur.( Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, s.22, 23, Cahen’den aktaran, Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s.1.)Osmanlı yönetiminde, devletin en yüksek yürütme organları Türk’e kapalı tutulmuş, devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun okullarına Türkler alınmamışlardır.(Hikmet Bayur, a.g.y., s.15.)istanbul’un alınmasından 4. Murat’ın ölümüne dek geçen 187 yıl içinde, devşirmelerden 66, Türk kökenlilerden de 10 kişinin sadrazamlığa atanmış, aynı dönemde devşirmeler toplam 167 yıl, Türk kökenli sadrazamlar ise 17 yıl görev yapmıştır.(Hikmet Bayur, a.g.y., s.17.)Osmanlılarda, Ermenilere “millet-i sadıka”, Araplara “kavm-i necip” denirken,Türklere; “Kaba Türk”, “Anlayışsız Türkler”, “Pis Türkler” gibi sıfatlar takılıyordu.(Özer Ozankaya, Türkiye’de Laiklik, istanbul, 1990, s. 253.)Osmanlı yönetiminde Türk’e yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:”Türk değil mi, Merzifon’un eşeği,Eşek değil, köpekten de aşağı.”Koçi Bey, 4. Murat’a sunduğu risalesinde (küçük kitap) Türkler hakkında şunları yazıyordu: “…mezhebi bilinmeyen şehir oğlanı, Türk, çingene, tatar, kürt, ecnebi, laz, Yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, yol kesen, yankesici ve diğer çeşitli kimseler…””Harem-i Hümayuna kanuna aykırı olarak Türk ve Yörük, çingene, Yahudi, dinsiz, mezhepsiz, nice kallaş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu.” Bu sözler yazılıp Türk olduğu söylenen Padişaha veriliyordu.(Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.145.)Abdülhamit’in Araplara ve islamiyet’e dayanan siyaseti, Türk’ü, Türkçüleri baş düşman olarak görmekteydi. Onun zamanında “Türk’üm demek, Türk’ten söz etmek büyük suçtu”. (Esat Kamil Erkut, a.g.y., s.63)Devletin dayandığı kendi halkına bu denli yabancılaşmasından olsa gerek, Osmanlı Devletinde kamu ile ilgili belgelerde, Türkçe sözcüğe 1876 Anayasasına değin rastlanmadı.

( M.Rauf inan, Atatürk’ün Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları, Ankara, 1983, s.198.)1897 tarihinde, bir ingiliz gezgini şunları söylüyordu: “Türk adı nadiren kullanılır, onun iki yolda kullanıldığını işittim; ya bir ırkı ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün ‘Türk’ veya Türkmen’ olup olmadığını sorarsın, ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin ingilizce söyleyeceğin “eşek kafalı” anlamında, “Türk kafa” diye homurdanırsın.”( Ramsay’dan aktaran, Bernard Lewis, a.g.y., s.331.)1. Selim (Yavuz), Sah ismail’e; ”

… ben Sultan Beyazıt oğlu Sultan Selim, sen ki ey eşek Türk ..”( Sahabettin Tekindağ’dan aktaran, Baki Öz, Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları, Ant Yayınları, istanbul 1992, s.;15. (Osmanlı vakanüvislerinin -zamanın olaylarını saptamakla görevli devlet tarihçilerinin- Türk’ü aşağılayan belgeleri için adı geçen yapıtın 69 uncu sayfasında kaynakları ile birlikte bir çok örnek bulunmaktadır.)Mekteb-i Sultaniye’ye Osmanlı’nın son yıllarına kadar Türk soylular alınmazdı.(M. Rauf inan, Atatürk’ün Evrenselliği, Önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları, Ankara, 1983, s.198.) #10370062 (annatar, Yayımlama tarihi..02.01.2011 00:16)

Şinasi KARACA<saskara-sinasi@hotmail.com

 

 

Rss

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı.

İlginizi çekebilecek diğer haberler

Şinasi KARACA Muazzez İlmiye Çığ: Nevruz, tüm toplumlara Sümer’den yayılmıştır Nevruz kimin bayramıdır? Nevruz'da neden ateş yakılır? Cumhuriyet'in asırlık çınarı ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ yanıtladı.  Nevruz Bayramı ya da kısaca Nevruz, birçok ...
Şinasi KARACA “KÜRTLERİN KÖKENİ NEREDEN GELMİŞTİR?”Bölüm(3) 1800’lü yılların ilk çeyreğine kadar yazılan tüm tarihî ve coğrafî eserlerde Doğu ve Güneydoğu için Kürt ve Kürdistan terimlerinin kullanılmadığı görülüyor. İlginç olan bu tarihten sonra ...
 "SÜNNETİN KISA TARİHÇESİ" Özellikle ülkemizde sadece “sünnetli erkeklerin” Müslüman olduklarına dair yanlış bir inanış vardır. Günümüzde polis ve asker olsun güvenlik kuvvetleri ile yargı içinde kimliği belirsiz cesetlerin veya şüpheli kişilerin kimlik ...
"Ahmet Yesevi kimdir?" Bismi Şah, Allah AllahHorasan ErimizYesevi PirimizBektaş Veli HünkarımızHaydar SultanHasan Dede, Yürük Kulu EjdamımızKadim Erenlerin demine devranınaHak Muhammed Ali adına hüü!Veyis Haydardedeoğlu Ahmet Yesevi’nin oğlu olan Haydardede, Haydar Sultan, Haydarı ...
"OSMANLILARDA TÜRKLER" İlber Ortaylı, Kılıçdaoğlu'nun ‘Osmanlıda Türk olmak ayıptı’ çıkışına tepki göstererek “Basit memur yorumları bunlar” dedi. Uludağ sözlükte bu tartışılmakta ve şöyle bir yazıyla İlber Ortayın iktidara yaranmak için ne ...
"ÇAM SÜSLEMEK TÜRK ADETİDİR (NARDUGAN)" Dünyaca ünlü Sümerolog ve tarihçi, Dr. Muazzez İlmiye Çığ açıklaması Dr. Muazzez İlmiye Çığ, Noel adeti kabul edilen çam süslemeyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Kabul edilenin ...
Yorumlar
Duyurular
Güncel haber yayıncılığına yeni yayın döneminde daha güçlü bir yapı ile İnternet Gazeteciliği ilkelerine uygun; tarafsız, özgün ve özgür site olarak kamuoyunun beğenisine sunulmuştur.

Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.

Yandex.Metrica

Saskara Haber

Esareti Cesaretle def edeniz. Yerelden Ulusala Özgür Haber Sitesi. Herkesin değil, doğrunun sesiyiz.